សណ្ឋាគារមានបន្ទប់ដូចគ្រាប់ថ្នាំនៅជប៉ុន
ជាធម្មតាតម្លៃបន្ទប់នៅប្រទេសជប៉ុនមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះសណ្ឋាគារដែលមានបន្ទប់ដូច គ្រាប់ថ្នាំនេះ អាចជាជម្រើសរបស់អ្នក ដោយសារថា វាមិនត្រឹមតែមានតម្លៃសមរម្យប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំង មើលទៅអស្ចារ្យទៀតផង។

image