ទេសភាពដែលទាញយកអារម្មណ៏ដោយមិនដឹងខ្លួន។ បើបានទៅដល់ទៀតមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេ។

imageimage
+4